حزب کمونیست ایران

دو رساله درباره ماتریالیسم تاریخی