حزب کمونیست ایران

دو ماه انفصال از خدمت یکی از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان

روز سه شنبه 14 شهریورماه،حسین رمضانپور توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی،در طی صدور حکمی،به دو ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.

حسین رمضانپور از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که پیشتر با اتهام تکراری “تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دو‌سال زندان محکوم شده بود،پس از سپری کردن ۶ ماه از دوران محکومیت خود،از زندان بجنورد آزاد شد و مابقی دوران محکومیت خود را به صورت بند باز سپری می کند.بر اساس این حکم نامبرده مابقی ۱۸ ماه مانده از دوران محکومیتش را با پابند الکترونیکی آزاد خواهد بود.