حزب کمونیست ایران

دیدار با حزب شیوعی کردستان عراق

 

بنا به خبری از دبیرخانه کومه له، عصر روز یکشنبه 6 مرداد ماه هیئتی از جانب حزب شیوعی کردستان عراق با هیئتی از جانب کمیته مرکزی کومه له در مقر مرکزی کومه له دیدار و گفتگو کردند.

هیئت مهمان عبارت بودند از “دکتر کاوه محمود، دبیر کل حزب،  ابوکاروان، صبحی مهدی، عثمان زندانی” از اعضاء کمتیه مرکزی و ” گوران حسین” مسئول ارتباطات حزب در سلیمانیه. از جانب کومه له هم “ابراهیم علیزاده، حسن شمسی، جمال بزرگپور، سعید امانی و اسماعیل تریک” در این نشست شرکت داشتند. دو طرف در فضایی رفیقانه به بحث پیرامون اوضاع سیاسی منطقه و ایران پرداختند و احتمالات آتی را بررسی کردند. همچنین دو طرف بر تداوم ارتباط و هماهنگی دو جریان تاکید نمودند. هیئت مهمان پیشنهاد برگزاری کنفراسی از احزاب چپ همه بخش های مختلف کردستان را مطرح کردند، که قرار است در آینده ایی نزدیکی برگزار شود. در این کنفرانس طرف های شرکت کننده ، دیدگاه ها و ارزیابی خود را از وضعیت کنونی و نقش نیروهای چپ طرح خواهند کرد. هیئت کومه له ضمن استقبال اصولی از برگزاری چنین کنفرانس هایی، شرکت خود را به طور مشخص به تصمیم کمتیه رهبری کومه له در این باره موکول کرد.