حزب کمونیست ایران

دیگر جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای هم در مقابل عزم راسخ، خواست و ارادە تودەهای بە پا خواستە کاری از پیش نخواهد برد.

ایوب دباغیان
03.10.2022
ایران و جهان امروز دوشنبە یازدهم مهر ماە بعد از یک ماە بیخبری از خامنەای و گمانە زنیها از زندە بودن یا مردە بودن ایشان، و پس از شانزدە روز از اعتصابات عمومی و خیزش مردمی کردستان و ایران کە بعد مرگ مظلومانە مهسا امینی “ژینا” با خواست احزاب سیاسی و مردمی کردستان، و همچنین عزم و ارادە ملت یکپارچە و همبستە ایران با تمام ملیتها و اقشار تحت ستم کشورمان بە سرانجام رسیدە است، ظاهرا امروز خامنەای در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح ظاهر شدە و در کمال وقاهت و بیشرمی با اشاره به اعتصاب و اعتراضات اخیر، آن را «حوادث و ساختە و طراحی شدە آمریکا، اسرائیل و دنباله‌روهای آنها نامید.»

ـــ حال توجە کنید تا ببینیم کە، این ملت برخاستە را، کە خامنەای دستەای یا عدەای بازماندە از عناصر ضربە خوردە از رژیم و اختشاشگر مینامد از کجا آمدەاند کە ایشان بە وسیلەای برای نا آرامیهای 16 روز گشتە و دنبالە رو امریکا و اسرائیل شان میداند؟
ـــ مگر نە غیر از این است کە همگی این انسانها اعم از زن و مرد بخش عظیم و میلیونها انسان برخاستە و دختران و پسرانی از دل همین آب و خاک هستند؟
ـــ مگر نە اینکە زنان برخاستە از یوغ ستم و فرهنگ مردسالاری و ارتجاع مذهبی هستند کە شما عاملان جهل و تاریکی باعث و بانی و علم دارەش هستید؟
ـــ مگر نە اینکە بە گفتە شمااین عدە کم، سیل میلیونی مردم بە ستوە آمدە از 44 سال خفقان، ظلم، ستم، ناعدالتی و کشتار شما دژخیمان هستند و دیر نای تحمل ندارند؟
ـــ مگر اینان موج عظیم دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، جوانان، کارگران، کسبە و بازاریان، کارمندان، هنرمندان، و دیگر اقشار جامعە ایران نیستند؟
ـــ آنوقت آقای خامنەای میآید و یک خیزش تودەای و عظیم مردمی را کە برگرفتە از ارادە و حضور تمام ملیتهای تحت ستم هستش را شما جلادان و داعشیان دجالّ آن را عدەای بجاماندە از نظام قبلی و دست نشاندە و اختشاشگر خارجی و عناصر مخرب داخلی مینامید ؟

ملّت بپا خاستە و یکپارچە خوب میدانند کە برای مقابله و گسترش این اعتصابات و اعتراضات سراسری مردم ایران و سرکوب آن ، شما حاکمان سرکوبگر از هیچ اقدام جنایتکارانەای رویگردان نیستید.
از ضرب و شتم بیرحمانه و دستگیری مردم بیگُناە، و دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی گرفتە تا موشک باران کردن مقرهای احزاب سیاسی کرد ایرانی در اقلیم کردستان و اقدامات وقيحانه و جنایتکارانەتان با به گلولە بستن تظاهرات مردم بلوچ در زاهدان.
و تمام این کارها و تلاش مزبوحانەی رژیم در راستایی بە میدان کشاندن نیروهای مسلح کُرد و بلوچ است برای شروع یک جنگ مسلحانە، تا فریاد رستان باشد و با این بهانە جنبش مردمی و خیزش تودەیی آزایخواهانه مردم ایران را همانطور کە در سخنرانی خامنەای در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح انجام دادە است منتسب و ربط دهد به قدرت های خارجی و با بە میدان آوردن مزدورانش کە همانا بسیجیان، لباس شخسیها و سپاهیان جیرە خوارش هستند ، کمر به قتل عام خونین تر از آنی کە در حال حاضر هستش ببندند.
تا بتواند تماما جلوی اعتصابات و خیزش و اعتصاب عمومی و تودەای را بگیرد و سرکوبش کنند.

لزا مطمئناً این ترفندهای شیطانی و مکًارانەی از قبل شناختە شدە رە بە جای نخواهد برد، و دیگر در مقابل ارادە و عزم راسخ تودەهای بە پا خواستە از بی عدالتی، خفقان و سرکوبشان، و جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای بی شک کاری از پیش نخواهد برد.
اما برای اینکە بتوانیم این سیاست کثیف و جنایتکارانە رژیم را افشا و محکوم بە در هم شکستن و نابودی کنیم، باید تلاش نمايم همزمان با اعتراضات خیابانی و اعتصابات عمومی آن را بە مبارزات و اعتصاب در محلات کار و مکانهای مهم اقتصادی و کلیدی کشور، خصوصا در شهرهای کاملا صنعتی، حمل و نقل عمومی کارخانەها، شرکتها و مکانهای نفتی و پتروشیمی، یا حتی خدمات عمومی و شهری گرە بزنیم کە مطمئنا در ادامە با این حرکتهای سازمانیافتە و حساب شدە کلک رژیم كنده شدە سقوط خواهد نمود.
مطمئنا، نهایتا این خواست و ارادە ملت یکپارچە و متحد ایران و کردستان و تمامیی ملیتهای در بند است کە پیروز خواهد شد.

جمهوری اسلامی و حاکمان رژیم هم خوب بدانند کە آب رفتە بە جوی باز نخواهد گشت و این بار نە سرود سلام فرماندە را کە از طریق تعدادی از مزدوران و جیرخوارانتان، بلکە مطمئناً این ملت بە پا خواستە و تشکل یافتە مردمی هستند کە سرود “سلام آزادی”را با صدای رسا و طنین انگیزشان در جای جای خاک ایران و کردستان خواهند سرودو بە گوش تمام جهان خواهند رساند.
پیروز باد خیزش تودەای و مردم یکپارچە
نابود باد رژیم جمهوری اسلامی ایران