حزب کمونیست ایران

رئوس اولویتهای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران (مصوبە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب، سپتامبر ٢٠٢١)

رئوس اولویتهای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

)مصوبە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب، سپتامبر ٢٠٢١(

 

بر متن شرایطی که در بیانیه سیاسی مصوبە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران به آن اشاره شدە است، اولویتھای فعالیت تشکیلات خارج از کشور حزب در دور آتی عبارت خواھند بود از:

  • تحکیم حزبیت: تحکیم سازمان حزبی و متکی کردن فعالیت در انطباق ھرچه بیشتر با موازین اساسنامه، بالابردن سطح توقع از اعضای ارگانھای رھبری، کادرھا و اعضای حزب، برقرار کردن رابطه منظم به منظور ایجاد ھماھنگی در راستای وحدت عمل در عین کثرت نظر، گزارش ارگانھای پایین به بالا و بالا به پایین بطور منظم و مسئول بودن در قبال اجرای سیاست و نقشه عملھای حزبی در زمره شاخصھای تحکیم حزبیت می باشند. در توضیح تحکیم حزبیت واقعیت این است که فعالیتھای تشکیلات خارج از کشور متناسب با وظایف و نقشه عملھای تدوین شده و نیازھای مبارزه کنونی پیش نمی روند. ظرفیت و پتانسیل سیاسی و تشکیلاتی موجود متناسب با حجم حضور تشکیلاتی حزب در خارج ارتقا نیافته است و کادرھای رھبری و اعضای حزب متناسب با نیازھای جامعه به یک حزب توانمند ارتقاء نیافتەاند. لذا رفع کمبودھای ذکر شده اقداماتی عاجل در راستای پاسخگویی به نیاز مبارزاتی را می طلبد. یکی از اساسیترین شاخصھای تحکیم حزبیت پایبند بودن به اصول و پرنسیپھای مورد توافق، سنتھا و سیاست ھای پیشرو حزب و ھمچنین متعھد بودن در قبال اجرای موازین اساسنامەای میباشد. چنین پایبندی و تعھدی بدون شک سنگ بنای گسترش نفوذ سیاسی و کسب اعتبار اجتماعی حزب از یک طرف و فعال شدن نیرو و بکار افتادن ظرفیتھای واقعی تشکیلاتی از طرف دیگر میباشد. بدون شک اتکاء به چنین ارزشھایی، پیش شرط کاھش فاصله مابین آنچه که ھستیم و آنچه که باید باشیم، می باشد و زمینەساز شکوفایی و رشد توانایی کادرھا و شخصیتھای حزبی، ارگانھای کارآمد و به حرکت در آمدن توانایی و پتانسیل نھفته در حزب خواھد بود. مضاف بر نکات فوق، در رابطه با تحکیم حزبیت لازم است بر ضرورت ھمسان و ھمتراز کردن کمیت و کیفیت سازمانی تشکیلات خارج با وظایفی که این بخش از تشکیلات بر دوش دارد تاکید کرد. در این راستا لازم است ظرفیت و تواناییھای اعضا، کادرھای رھبری، چھره ھا و شخصیتھای حزبی نیز ارتقا یابند و به شیوەهای مدرن و امروزی در خدمت رشد و شکوفایی و تقویت حزب قرار بگیرند تا از این طریق یک تشکیلات منسجم و مستحکم، چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ سازمانی شکل بگیرد؛ تشکیلاتی که قادر به پاسخگویی به وظایف خطیری باشد که بر دوش دارد. و بالاخره تحکیم حزبیت نیازمند برقراری و تنظیم رابطەای فشرده و زنده میان ارگانھای مختلف و تنظیم مناسبات آنھا بر اساس سانترالیزم دمکراتیک است. کمیته خارج از کشور لازم است مبتکر برقرار کردن این رابطه باشد و با برگزاری جلسات روتین از مشکلات و معضلات حوزەھای حزبی اطلاع یابد، در تأمین وحدت عمل برای پیشبرد سیاستھا و جھتگیریھا بکوشد و زمینە مشارکت ھرچه بیشتر اعضا در سرنوشت سیاسی حزب را فراھم آورد. حوزەھای حزبی و کمیتەھای تشکیلاتی نیز زمینەھای برقرار کردن این رابطه فشرده با کمیته خارج را فراھم آورند و بطور روتین این کمیته را ازمشکلات و معضلات خود مطلع نمایند و خود را مسئول، مبتکر و دخالتگر در تعیین کمیت و کیفیت فعالیتھای حزب بدانند. شرکت اعضای کمیته خارج کشور در پلنومھای حزبی به عنوان ناظر، می تواند در راستای تحقق این ھدف قرار بگیرد. در حالیکه ھمه ما اذعان داریم که جنبش کمونیستی از پراکندگی و تفرقه رنج می برد، کادرھا و فعالین این حزب نباید در برابر حفظ وحدت و ھمبستگی حزبی تحت ھیچ بھانەای شانه بالا بیندازند. تنوع نظرات سیاسی اگر با وحدت عمل ھمراه باشد، نه تنھا وحدت شکن نیست بلکه شرط رشد و تکامل حزب، شرط تدوین سیاستھای شفاف و درست، شرط پیشبرد مبارزه در متن پیچیدگیھای جھان امروز است. ھیچگونه عملکرد، رفتار و گفتار محدود کنندەای در این زمینه جایز نیست. سرانجام در تحکیم حزبیت، بالا بردن دانش سیاسی وظیفەای است که رھبری ملزم است برای پیشبرد آن طرح و برنامه داشته باشد و ھر عضو حزب نیز باید خود را در قبال پیشبرد وگسترش آن مسئول بداند. کمیته خارج از کشور، دبیران حوزەھا، مسئولین و کمیتەھای کشوری موظفند که اھمیت اجرای چنین وظایفی را در حوزەھای حزبی نھادینه کنند و ملزومات مناسب برای انجام آنرا فراھم آورند.


  • تقویت موقعیت کومەلە و دفاع از جنبش انقلابی کردستان: در تاریخ حزب کمونیست ایران شرکت و حمایت از جنبش انقلابی کردستان در صدر اولویتھا قرار گرفته است. کومەله، بە عنوان تنھا سازمان چپ و کمونیستی در ایران و منطقه که دارای موقعیت اجتماعی وسیعی است، توانستە است در محیط فعالیت خود نفوذ بلامنازعی را در میان کارگران، زنان و جوانان به دست آورد و امید هزاران انسان ستم دیدە و آزادیخواە است. برای مدتھای مدیدی کردستان و منطقه تحت نفوذ کومەله محل استقرار نیروھای چپ، کمونیست و آزادیخواه ایران بود و این نیروھا فعالیتھای خود را از این محل علیه جمھوری اسلامی پیش می بردند. در ٤٠ سال گذشته کومەله به عنوان ستون اصلی حزب کمونیست ایران چه از لحاظ نیرو و چه از لحاظ امکانات و سنت های مبارزاتی رادیکال، حزب و چه بسا کل جنبش کمونیستی ایران را تقویت کرده است و الگوی افتخارآمیزی را از همگرایی چپ تحزب یافتە با چپ اجتماعی بە دست دادە است. با توجه به شرایطی که اکنون جنبش انقلابی کردستان در آن به سر می برد و چالشھایی که پیشاروی کومەله قرار دارد، حمایت از جنبش انقلابی کردستان در خارج از کشور و تقویت کومەله بە عنوان بستر اصلی چپ در جامعە به یک ضرورت سیاسی تبدیل شده است. در یک کلام تقویت کومەلە عملا بە معنی تقویت حزب کمونیست ایران و چە بسا کل جنبش چپ است. تشکیلات خارج حزب لازم است در بعد بسیار وسیع تری و در ھمکاری با نمایندگی کومەله در خارج از کشور بیشتر از این ماھیت انقلابی جنبش مردم کردستان را به افکارعمومی بشناساند و سیاستھای توھم آمیز احزاب و سازمان ھای راست نسبت به مسائلی که به حال این جنبش مضر ھستند را نقد کند و کومەله را به عنوان تنھا جریان مسئول در قبال این جنبش معرفی نماید. ھمچنین تشکیلات خارج از کشور حزب در ھماھنگی با نمایندگی کومه له در خارج کشور و در انطباق با قطعنامه مصوب کنگره ھفدھم کومه له می تواند در موارد معینی در مبارزه علیه جمھوری اسلامی با احزاب سیاسی فعال در کردستان ھمکاری نماید.  مضاف بر نکات فوق، رفع محدودیتھای مالی و تامین نیاز بە کادرھای باتجربه در تشکیلات کردستان از جمله عرصەھایی ھستند که تشکیلات خارج می تواند نقش تعیین کنندەای ایفا کند. 


  • توسعە دامنە اعضا: با توجە بە وظایفی کە بر دوش کل حزب و  بطور مشخص تشکیلات خارج از کشور قرار گرفتە است، لازم است دامنە اعضای حزب توسعە یابد. از اینرو کمیتە خارج از کشور حزب لازم است طبق یک برنامە مشخص عضوگیری را افزایش دادە و ملزومات عضویت را طوری فراهم آورد کە تعداد بیشتری از انسانهای آزادیخواە و چپ بە حزب بپیوندند.


  •  تلاش برای شکل دادن به اتحاد عمل با افراد  و جریانات چپ: صرف نظر از ھر ارزیابیای که از احزاب و جریاناتی که در قطب چپ جامعه قرار دارند داشته باشیم، تلاش برای اتحاد عمل و ایجاد تفاھم و ھمکاری با آنها اقدامی مھم در راستای تقویت قطب چپ جامعه میباشد. برگزاری کمپین ھا، سمینارھا و آکسیونھای مشترک و تشکیل ھیاتھای مشترک جھت دیدار با سازمانھا و نھادھای خارجی از جمله عرصەھایی ھستند که می تواند مبنای ھمکاری میان نیروھای چپ و کمونیست در خارج از کشور باشد. در عین حال اتحاد عمل با کسانی کە بیشترین نیروی چپ جامعە را تشکیل می دهند اما فعالیت‌های آنها بدون سازمان و مکانیزم واحدی انجام می گیرد از اهم وظایف حزب و تشکیلات خارج می باشد. 


  • تقویت جنبش کارگری: گسترش فعالیت برای تقویت جنبش کارگری ایران و جلب پشتیبانی ھر چه بیشتر از این جنبش یکی از پایهای ترین فعالیتهای تشکیلات خارج حزب را تشکیل می دهد. این عرصه از فعالیت را میتوان با برگزاری کمپینھای مبارزاتی و اعمال فشار بر رژیم اسلامی، بالا بردن ھزینه سیاستھای سرکوبگرانه رژیم، شکل دادن به اتحادعملھای مبارزاتی، جلب ھمکاری فعالین چپ و کمونیست، تشکلھا و نهادهای مدافع جنبش کارگری، برقراری ارتباط با تشکلھای کارگری و احزاب چپ و بشر دوست به منظور جلب حمایت آنھا از مبارزات کارگران، شرکت در مبارزات کارگران کشورھای میزبان در چھارچوب سیاستھای انترناسیونالیستی حزب و تلاش برای ایجاد و تقویت کمیتەھا و انجمنھای حمایت از مبارزات کارگران در ایران، پیگیری کرد.


  •  شرکت در حرکتھا و جنبشھای آزادیخواھانه و ضد سرمایەداری: تشکیلات خارج از کشور، به عنوان یک تشکیلات متشکل از انسانهای پیشرو، انقلابی و آگاه، که اکثرا” در کشورھای پیشرفته سرمایەداری اقامت دارند و روزانه در جریان روند رو به گسترش اعتراضات بر علیه وضع موجود قرار دارند، لازم است در میان محافل و مجامعی که بر متن شرایط جاری جھانی و حرکتھا و جنبشھای پیشرو شکل میگیرند حضور یابند و با انعکاس اخبار مبارزات مردم آزادیخواە در ایران و با ھدف تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مجامع و برقراری رابطه آنھا با مبارزات پیشرو در ایران، تلاش کنند.


  • دفاع از حقوق پناھندگان: یکی دیگر از اولویتھای تشکیلات خارج از کشور دفاع از حقوق پناھندگان و تلاش برای حمایت از آنھا در شرایط بغایت دشوار دریافت پناھندگی است. موج جدید مھاجرت بویژه مھاجرت جوانان، نوجوانان و کودکان تنھای زیر ١٨ سال به اروپا پیامدھای ناخوشایندی را به دنبال داشته است. سوای خطرات ناشی از سفر و قربانی شدن شمار زیادی از این انسانھای دردمند در آبها و مسیر وارد شدن به مرزھای اروپا، سوای اذیت و آزار قاچاقچیان انسان و مرزبانان کشورھای مختلف، شاھد اتخاذ سیاستھای مھاجر ستیز دولتھای حاکم بر اروپا علیه این مھاجرین ھستیم، بطوریکه شمار زیادی از آنان پاسخ رد دریافت می کنند و در نتیجه یا به زندگی مخفی ھمراه با فقر و گرسنگی روی میآورند و یا اینکه به کشورھای مبدا” باز گردانده می شوند. نژادپرستان موج جدید مھاجرت به اروپا را به دستاویزی برای حمله به دستاوردھای طبقه کارگر و خود این مھاجرین تبدیل کرده اند. مضاف بر اینھا یاس و ناامیدی، فقر و تنگدستی شماری از مھاجرین، بویژه نوجوانان مھاجر را به قربانیان آسیبھای اجتماعی در کشورھای میزبان تبدیل کرده است. تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن اعلام ھمبستگی با مھاجرین دردمند و حق طلب، دفاع از حقوق پناھندگی را یکی از اولویتھای فعالیت این دوره خود می داند. در این راستا، فعالین حزب لازم است به منظور تحفیف رنج و آزار و سردرگمی ناشی از بلاتکلیفی و یا پاسخ منفی، حدالامکان در حرکتھایی که به منظور کمک و راھنمایی کردن آنھا برگزار میشود، شرکت کنند. آشنایی آنان با قوانین پناھندگی کشورھای محل زیست، حمایت از آنان برای دریافت حقوق پناھندگی، حمایت از آنان در مقابل تعرضات پلیس و اداره مھاجرت کشورھا و شرکت در اعتراضات مربوط به حمایت از حق پناھندگی از جمله وظایفی است که باید در دستور کارمان قرار گیرد.


  •  تقویت مبارزه زنان: حمایت و پشتیبانی از مبارزات زنان در ایران و در خارج از کشور و تقویت گرایش سوسیالیستی درون این مبارزات در زمره اولویت ھای فعالیت تشکیلات خارج است. این امر را میتوان از طریق شرکت در حرکتھای برابری طلبانه جھت رفع تبعیض جنسیتی در نھادھای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حضور در سمینارھا و اعتراضات فعالین این عرصه، برقرار کردن رابطه فعال تشکیلات خارج از کشور با تشکلھا و نھادھای مدافع حقوق زنان و ھمچنین بە خرج دادن ابتکار در زمینه گسترش این فعالیتھا، پیگیری کرد.


  •  تقویت شبکه تلویزیون: با توجه به اھمیت مطبوعات در اشاعە سیاستھای حزب، گسترش ھمکاری تنگاتنگ با تلویزیونھای کومەله و حزب کمونیست ایران و منظم کردن این رابطه جزو اولویتھای تشکیلات خارج است. با سازمان دادن ھمکاران محلی تلویزیون، با جمع آوری کمکھای مالی جھت تضمین ادامه کاری و بالا بردن کیفیت برنامەھای این شبکه میتوان به این نیاز پاسخ داد. در واقع اعضای تشکیلات خارج می توانند فقط با پرداخت کامل و منظم حق عضویت تمام ھزینەھای کنونی تلویزیون را تامین کنند و از این طریق خودکفایی و استقلال مالی این ارگان مھم را تضمین نمایند.


  •  تقویت حضور سازمانیافتە در شبکەهای اجتماعی: باتوجە بە جایگاە پر اهمیت شبکەهای اجتماعی در برقرارکردن ارتباطات و نیز رد و بدل کردن اطلاعات و انعکاس نظرات و اهداف سیاسی، تشکیلات خارج از کشور لازم است بە شکل سازماندهی شدە در این شبکەها حضور پید اکند. هر عضوی از تشکیلات خارج نیز لازم است بە سهم خود در بازنشر و اشاعە دیدگاهای حزب و کومەلە ایفای نقش نماید.