حزب کمونیست ایران

راهپیمایی معلمان در اسپانیا

روز چهارشنببه 22 شهریورماه،صدها معلم اسپانیایی علیه خصوصی سازی در نظام آموزش دولت اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

صدها معلم اسپانیایی در خیابان های پایتخت این کشور در اعتراض به خصوصی سازی آموزش عمومی و شرایط بهتر کار دست به اعتراض زده و راهپیمایی کردند. معترضان عمیقا براین باورند که خصوصی سازی هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد و هزینه ها را افزایش داده و خدمات هم کاهش خواهد یافت.