حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام دو زندانی در کرج و کارون

 

بنا به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 26 تیرماه، دو زندانی محبوس در زندان کرج و کارون که به اتهام “قتل” در زندانهای های کرج و کارون به سر می بردند با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

بر پایه این گزارش، یک زندانی متهم به “قتل” با رضایت اولیای دم و صلح و سازش بین دو طایفه در کارون از اعدام رهایی یافت. در گزارشی دیگر، اجرای حکم اعدام یک مرد متهم به “قتل” ، در در دقایق پایانی با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافت.