حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام دو زندانی همزمان با صدور و تایید ۳ حکم اعدام دیگر

به گزارش منتشره، دو زندانی در تهران و نقده که پیشتر از به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافتند. همچنین سه زندانی دیگر در تهران در سه پرونده جداگانه از به اتهام “قتل” و “تجاوز” به اعدام محکوم شدند.

به گزارش منتشره، یک زندانی جوان اهل تهران که متهم است، به خاطر اختلاف بر سر معامله یک ملک مرتکب قتل شده، در حالی که فقط چند قدم با اجرای حکم قصاص فاصله داشت موفق شد از خانواده مقتول رضایت بگیرد. همچنین یک زندانی اهل نقده که پیشتر به اتهام قتل بازداشت شده بود با رضایت اولیائ دم از مرگ رهایی یافت. این درحالی است که سه زندانی دیگر در تهران توسط دادگاه رژیم در این شهر در سه پرونده جداگانه به اتهام “قتل و تجاوز” به اعدام محکوم شدند.