حزب کمونیست ایران

رهایی از مرگ ۳ زندانی محکوم به اعدام در شهرهای مختلف

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 25 مردادماه، 3 زندانی محبوس در زندان دامغان، خوی و نقده که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

بر پایه این گزارش، یک زندانی مهتم به “قتل” با رضایت اولیای دم  در دامغان از مرگ رهایی یافت. در گزارشی دیگر اجرای حکم اعدام یک زندانی که به اتهام “قتل” در زندان خوی به سر می برد در دقایق پایانی با گذشت رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافت. هم زمان یک زندانی دیگر در نقده نیز  که از 12 سال پیش به اتهام “قتل” در زندان نقده به سر می برد با رضایت اولیای دم و صلح  بین دو خانواده از اعدام رهایی یافت.