حزب کمونیست ایران

رهایی ۷ زندانی از اعدام در شهرهای مختلف

هفت زندانی در شهرهای “رامیان، نیکشهر و استان سمنان” که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت و یا جلب رضایت خانواده مقتولین از مرگ رهایی یافتند.

برپایه گزارش منتشره سه زندانی در شهرستان رامیان که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت خانواده های مقتولین از چوبه دار رهایی یافتند. در شهرستان نیکشهر نیز سه زندانی با دخالت فعالین مدنی این شهر و جلب رضات خانواده های مقتولین از مرگ رهایی یافتند. همچنین یک زندانی دیگر نیز که اتهام قتل در زندان سمنان به سر می برد با رضات خانواده مقتول از مجازات اعدام نجات یافت.