حزب کمونیست ایران

زخمی شدن دو کولبر در مرزهای شهرستان خوی

به گزارش منتشره، در پی شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم بە سوی دستەای از کولبران دستکم دو کولبر بە شدت زخمی شدند.

برپایه گزارش منتشره شامگاه شنبە ١٤ دیماه نیروهای مسلح رژیم در ارتفاعات روستای ”بلجو“ بخش قطور از توابع شهرستان خوی بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دستکم دو کولبر به نام های بهنام علیزاده 20 ساله و علی یوسفی 25 ساله زخمی شدەاند. به گفته شاهدان عینی نیروهای مسلح در ارتفاعات کوهستان ”گربران“واقع در مرزهای ترکیە و از فاصلەای نزدیک بە سوی این کولبران شلیک کرده اند.