حزب کمونیست ایران

زمان رو به پایان برای جاه طلبی های هسته ای رژیم ایران

بنا به گزارش ها، روز دوشنبه 22 آذرماه، وزیران خارجه گروه هفت گفتند که زمان برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای رو به پایان است و نسبت به “جاه‌طلبی‌های هسته‌ای” ایران هشدار دادند.

در بیانیه پایانی نشست وین آمده است که ایران “باید تشدید تنش هسته‌ای را متوقف و از فرصت برای دستیابی به توافق استفاده کند”. به گفته ی آنلنا بربوک، رئیس دستگاه دیپلوماسی آلمان، پیشنهادات تیم جدید ایرانی باعث شده مذاکرات هسته‌ای عملا به ۶ ماه قبل باز گردد و در نتیجه هیچ پیشرفتی در روزهای اخیر در گفتگوهای وین حاصل نشده است.بربوک” در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که «زمان برای حل مسئله رو به اتمام است.»