حزب کمونیست ایران

زمینه سازی برای اخراج کارکنان اتاق بازرگانی بجنورد

به گزارش منتشر شده، در آغاز زمینه‌سازی برای اخراج کارکنان  اتاق بازرگانی بجنورد،

زیر عنوان تعدیلی، مسئولان اتاق بازرگانی در اولین روز کاری سال جدید، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستادند.

گفته می شود، مسئولان این اتاق در پی افزایش میزان حقوق کارکنان و ناتوانی در پرداخت حقوق آنها، به دنبال تعدیل نیرو و اخراج شماری از پرسنل هستند.این کارکنان از روز شنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، به بهانه تعیین تکلیف قراردادها به مرخصی اجباری فرستاده شده اند.