حزب کمونیست ایران

زنجیره انسانی در اعتراض به تخریب محیط زیست در کاشان

روز پنجشنبه 18 آبان ماه مردم شهر جوشان قالی در کاشان  در اعتراض به افتتاح معدنی جدید در کوه‌های اطراف این شهرستان و تخریب محیط زیست تجمع اعتراضی وزنجیره انسانی تشکیل دادند.

طبق گزارشات منتشر شده، معادن سنگ در اطراف جوشان قالی در حالی رو به توسعه است که مردم این شهر نسبت به تخریب محیط زیست و مراتع اعتراض دارند و اعتراض خود را به شیوه‌های گوناگون تاکنون ابراز کرده‌اند اما از جانب مسئولین توجهی به نگرانیهای مردمان این منطقه نشده است