حزب کمونیست ایران

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): از اعتراض و اعتصاب عمومی در حمایت از مبارزات مردم قهرمان کردستان حمایت می کنیم

• چهارشنبه, ۲ آذر ۱۴۰۱
خیزش انقلابی  مردم ایران، دهمین هفته خود را پشت سر می گذراند. بخش های گوناگون مردم، زنان، جوانان، کارگران، کشاورزان و تهیدستان شهرها  و روستاها در سراسر کشور، در اشکال گوناگون در اعتراضات انقلابی علیه حاکمیت سرکوبگر جمهوری اسلامی جانفشانی کرده اند. در این میان مردم شهرهای کردستان و شهرهای بلوچستان، به صورت ویژه ای در برابر ددمنشی های حاکمیت اسلامی سینه سپر کرده اند و شهدای بسیاری را تقدیم جنبش انقلابی مردم کرده اند.
سیاست سرکوبگرانه رژیم ددمنش اسلامی علیه تمام مبارزان سراسر کشور و بویژه علیه مبارزان در بلوچستان و کردستان، بسیار خشن و ددمنشانه است. روشن است که بخش های گوناگون مردم بر اساس ارزیابی های خود با اتکا به توان و امکانات خود، شیوه های متنوعی برای مبارزه برگزیده اند. انتظار این که همه بخش های جامعه و مردم شهرهای گوناگون ، به یک سان مبارزه خود را به پیش ببرند، انتظار بیهوده ای است. مردم شهرهای مهاباد، جوانرود، پیرانشهر، بوکان، سقز و سنندج، در چند روز اخیر زیر شدیدترین سرکوب های نیروهای مسلح حکومت قرار داشته اند. نیروهای زمینی و گاردهای ضد شورش سپاه و نیروهای انتظامی در این شهرها نه تنها از گلوله های جنگی استفاده کرده اند بلکه حتی از به کارگیری دوشکا و دیگر سلاح های سنگین  ابائی نداشته اند. حاکمیت اسلامی حتی از نیروهای وابسته به طوایف نزدیک به حکومت و جاش ها نیز در سرکوب مردم استفاده کرده اند.
در شرایطی که مردم شهرهای کردستان، بویژه مهاباد، جوانرود و دیگر شهر ها تحت محاصره نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی قرار دارند ، در شرایطی که بسیاری از زخمی ها به خون و دارو احتیاج مبرم دارند، در شرایطی که با قطع اینترنت، امکان خبررسانی از مردم این استان محدود شده است، باید که به کمک آنها شتافت. نگذاریم مردم شهرهای کردستان در سکوت خبری قتل عام شوند. نگذاریم حاکمیت استبدادی ولایت فقیه، با کشتار مردم کردستان ، بین مردم ایران تفرقه بیاندازد و تخم بدگمانی بکارد. از این رو ما همراه با احزاب و سازمان های کردستان ایران، از فراخوان اعتراض و اعتصاب عمومی خودجوش  جوانان انقلابی شهرهای کردستان  در روز پنج شنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ قاطعانه حمایت می کنیم و همه احزاب و سازمان ها و جریانات مترقی و آزادیخواه را دعوت می کنیم از این فراخوان حمایت کنند.
ما همچنین از همه مردم آزادیخواه و مبارز و همه کارگران، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان تقاضا داریم  از هر طریق که خود صلاح می دانند به این جنبش عمومی در دفاع از مردم کردستان یاری رسانند. ما از تمامی تشکل های دمکراتیک، ترقی خواه و چپ خارج از کشور نیز تقاضا داریم تمامی امکانات خود را برای حمایت از اقدام سراسری هماهنگ به کار گیرند و اجازه ندهند رژیم جنایتکار اسلامی در سکوت خبری مردم کردستان را قتل عام کند.
سرکوب ددمنشانه مردم کردستان و بلوچستان، از آن رو بیرحمانه است که رژیم استبدادی جمهوری اسلامی با آن بخش از ملیت های ایران که غالب شان سنی مذهب هستند، برخورد به مراتب خشن تری دارد. جمهوری  اسلامی، این ملیت های را دشمن خود می داند. هیچ راه حلی برای حقوق ملیت های ساکن رنگین کمان زیبای ایران ندارد. پاسخ این حاکمیت به هر خواست ملیت های تحت ستم، همچون هر خواست دیگر بخش های جامعه، زندان، شکنجه، تجاوز و گلوله است. اما در ایران فردا باید کشور به گونه ای سازمان یابد که همه ملیت های ایران  به شکل داوطلبانه و متحدانه در کنار هم  از زیست انسانی خود برخوردار شوند و لذت ببرند. از این رو همبستگی عظیم و بی نظیری که در روند تکوین خیزش انقلابی کنونی میان ملیت های مختلف ایران بوجود آمده نشان دهنده حقانیت موضع پیگیر هواداران سوسیالیسم در مورد مسئله ملی است که سازمان ما از بدو تاسیس خود همواره مدافع آن بوده است. به  رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت های ساکن ایران و ازجمله حق جدائی آن ها، سیاست مبتنی بر دمکراسی پیگیر در رویکرد به مسئله ملی است که خود به بهترین شکل پشتوانه اتحاد داوطلبانه ملیت های مختلف در یک کشور چندملیتی است و شکوفا شدن همبستگی عمیق میان آن ها را امکان پذیر می سازد. فدرالیسم منطقه ای به عنوان طرح مشخص برای  پاسخ به مسئله ملی می تواند تضمین کننده  توسعه متقارن همه بخش های کشور باشد و  به عقب ماندگی و محرومیت های گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی مناطق ملی ایران پایان دهد. این سیاست ملی در همان حال یکی از ملزومات بدیل سوسیالیسم دمکراتیک است که مساعدترین زمینه برای اتحاد کارگران و کلیه مزد و حقوق بگیران متعلق به ملیت های گوناگون در یک کشور چندملیتی مانند ایران را تامین میکند  و قادر است صفوف متحد  طبقه کارگر را عنوان کنشگر اصلی سوسیالیسم دمکراتیک بر فراز تفاوت ها و رنگارنگی های ملی متحد سازد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
سه-شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ برابر با  ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲