حزب کمونیست ایران

سالگرد خیزش انقلابی ژینا را با تمام قوا گرامی بداریم!

فراخوان مشترک

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

در آستانه اولین سالگرد خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» قرار داریم. خیزش انقلابی ژینا تحت رهبری زنان شجاع ایران چهره ایران را عوض کرده؛ همبستگی ملیت های ایران را قوام بخشیده، مبارزات آزادیخواهانه، برابری طلبانه و عدالت جویانه را با هم گره زده ، همبستگی بین المللی با مردم ایران را جلب کرده و توطئه های سلطه جویانه برای سوار شدن بر موج جنبش را تا حدودی نقش بر آب کرده و با ایجاد شکاف های ژرف در ارکان جمهوری اسلامی این نظام تاریک اندیش مدافع سلطه سرمایه را بی آینده کرده است. حاکمیت اسلامی با  بسیج حداکثری دستگاه جهنمی سرکوبش تا سرحد یک حکومت نظامی اعلام نشده تلاش کرده که این جنبش را تمام شده جلوه دهد و امید مردم را در هم بشکند.

اما تداوم مبارزات گسترده کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و کارکنان عرصه بهداشت، دادخواهان، ملیت های تحت ستم و  مدافعان محیط زیست این تلاش های مذبوحانه را نقش بر آب کرده است. این مبارزات درخشان در تمامی یک سال گذشته تداوم داشته است. از این رو گرامی داشت سالگرد انقلاب ژینا تاکیدی است مجدد بر تداوم این جنبشی که حتی یک روز نیز از حرکت بازنیایستاده است.

بر متن این شرایط ما از تمامی اقدامات مردمی در ایران که این روز را گرامی می دارند حمایت می کنیم. در کردستان این دژ استوار اعتراض از آغاز خیزش  انقلابی ژینا، مردم خود را برای اعتصاب عمومی و حضور بر مزارشهدای انقلاب به مناسبت ۲۵ شهریور، سالروز قتل عمد دولتی ژینا (مهسا) امینی،آماده می سازند. ما همه مردم کردستان را فرا می خوانیم که هر چه وسیع تر در اعتصاب عموم شهرهای کردستان و استان های کردنشین و گردهمائی برمزار جانباختگان  برای گرامی داشت یاد آن فرزانگان مردم ایران در ۲۵ شهریور شرکت کنند.

ما از تمامی فراخوان ها برای اقدامات اعتراضی توسط نهادهای مردمی در سراسر ایران، از تمامی ابتکارات توده ای جوانان و زنان و تشکل های واقعی و مردم نهاد  برای در هم شکستن حکومت نظامی اعلام نشده رژیم بهر شکل ممکن و موثر حمایت می کنیم..  در خارج از کشور ما از تمامی گردهماییها و آکسیون های فراخوان داده شده از سوی ۱۹ تشکل چپ و دمکراتیک و ۲۷ نهاد و کلکتیو خارج از کشور و دیگر اکسیون های سازمان ها و احزاب چپ و مترقی حمایت می کنیم.

در سالگرد انقلاب ژینا در برابر عظمت جانباختگان این جنبش؛ جوانان شجاعی همچون ژیناها، نیکاها، ساریناها، یلداها، حنانه ها مهرشادها، حمیدرضاها، جواد روحی ها و خانواده های نجیب دادخواهان سرتعظیم فرود می آوریم .آنها با مقاومت درخشان خود پوزه حاکمیت فاشیستی را بر خاک مالیده اند و راه رهائی از جهنم جمهوری اسلامی را هموار ساخته اند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

يكشنبه ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ برابر با  ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳