حزب کمونیست ایران

سامان دهی دست فروشان یعنی تهدید و ضرب و شتم و جمع کردن بساط آنها

برخورد ماموران سد معبر شهرداری‌ها با دست‌فروشان در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در سال‌های اخیر بار‌ها به تیتر خبرها تبدیل شدە استچندی پیش پخش فیلمی مربوط به برخورد و برچیدن بساط یک دست‌فروش معلول در رشت، اعتراض بسیاری در محل و در شبکه های اجتماعی را به دنبال داشتروز ١٣ بهمن یک دست فروش در شهر خرم‌آباد اقدام به خودسوزی کرداین دست فروش بعد از درگیری با نیروهای سد معبر شهرداری اقدام به این کار کرده بودمرکز اورژانس استان لرستان ضمن تائید خودسوزی یک دستفروش گفته است کە “مردم اقدام به خاموش کردن” و انتقال او به بیمارستان کردەاند.

بنا به گزارش روزنامه شرق:  ” علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته است ” که برای ساماندهی دست‌فروشان به‌دنبال روشی نوین هستیم“. اما آنچه که در عمل دیدیم “روش نوین” آقای شهردار چیزی جز تهدید و ضرب و شتم و جمع کردن بساط آنها نبوددر ادامه گزارش روزنامه شرق آمده است: ” شب سه‌شنبه دوباره بنرهای اجرای طرح انضباطی از تقاطع ولیعصر‌–‌جمهوری تا چهارراه ولیعصر به تیر های چراغ‌برق نصب شدصبح چهارشنبه هم مسئول شهربان شهرداری منطقه 11 به‌همراه نیروهای انتظامی به این خیابان آمد و اجازه پهن کردن بساط‌ را به دست‌فروشان نداد و آنهایی را که بساط کاسبی‌شان را پهن کرده بودند، تهدید کرد یا جمع کنند و بروند یا آنها بساط‌شان را جمع می‌کنند و می‌برنددست‌فروشان اما مقاومت می‌کننداول با خواهش که نانشان را نبرند و پا نگذارند روی گلوی زن و بچه‌هایشاناما مردی که نیروهای سبزپوش دوره‌اش کرده بودند، می‌گوید بساطتان را جمع کنیداین مرد صدای: «نانِ زن و بچه ما را نبرید» را نمی‌شنودپیرمرد فریاد می‌زند و می‌گوید اگر قرار باشد برای خانه و زندگی‌اش نان نبرد، بمیرد بهتر استمرد اما نه صدای درخواست‌ها را می‌شنود نه فریادها را و یک کلام می‌گوید: “بساط‌تان را جمع کنید.”

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران گفته استحدود ۱۰ هزار دستفروش در سطح پایتخت حضور دارند که از این تعداد ۵۰۰۰ نفر از آن‌ها در نقاط مختلف پایتخت ساماندهی شده اندسایر دستفروشان که حدودا  ۵۰۰۰ نفر هستند در معابر و خیابان‌ها به دستفروشی خود ادامه می‌دهند.”

دست فروشی شغل نیست و هزاران زن ، مرد ، پیر ، جوان و حتی کودکان دستفروش بطور روزمره با فشار و خشونت ماموران شهرداری و پلیس ، با توهین و هتک حرمت از سوی مغازه داران و گاهی از سوی اراذل و اوباش اجیر شده روبرو هستند .دست فروشان در سرما و گرما ، ثابت و سیار ، بساط کوچک خود را پهن کرده و با با خود می گردانند بلکه بتوانند هزینه زندگی خود و خانواده هایشان را تامین نمایند . زنان ، کودکان و پیران دست فروش بیش از هر گروه دیگری با مشکلات و فشارهای جسمی و روحی روبرو هستندگزارش شهرداری تهران در مورد دست فروشان نشان می‌دهد که چگونه بیکاری در مناطق محروم ایران  و ازجمله کردستان بخشی از نیروی کار را ناچار به مهاجرت به تهران کرده و دست فروشی یکی از راههای تامین هزینه زندگی در شرایطی بسیار  دشوار و غیر انسانی برای آنها است .

دستفروشی شغل نیست ، هیچ امنیت و حمایتی شامل دست فروشان نمی شودآنها  پیوسته زیر خشونت  و تهاجم ماموران سد معبر شهرداری هستنددر بسیاری موارد نیروهای انتظامی نیز با نیروهای شهرداری همکاری می کنندسرمایه ناچیز آنها  با هر یورش ماموران رژیم از بین رفته یا به تاراج برده می شود.  دستفروشان مدام با تهدیدات و خشونت های روانی ، زبانی و فیزیکی روبرو هستند.

اما دست فروشان چه کسانی هستند؟ کارگرانی که هر روز شماری از آنان با تعطیلی موسسات و بنگاه های اقتصادی به صف بیکاران می پیوندند، خیل عظیم جوانان تحصیل کرده ای که پیدا کردن شغلی برای آنان به آرزویی رویایی تبدیل شده است، زنان سرپرست خانواده، کودکان و نوجوانانی که به جای آموزش و لذت بردن از کودکی و نوجوانی خویش به یاری تامین معاش خانواده شان شتاقته اند، مردان و زنان سالخورده ای که می خواهند این دوره از زندگی خود را با عزت به سر برند و دست نیاز به سوی کسی دراز نکنند،   همه این انسانهای شریف و استثمار شده و محروم هستند که اینگونه از جانب ماموران رژیم مورد اهانت قرار می گیرند.

تامینکاروبیمههایبیکاریواجتماعی،غیرقانونیکردنکارکودکانوتامینحمایتهایلازمهبرایآنانوخانوادههایشان،جرمبودنخشونتعلیهدستفروشانازسوینهادهایحکومتی،ایجادکاردرمناطقحاشیهایایرانیکخواستفوریوانسانیاستکهلازماستموردبیشترینحمایتهاازسویمردمقرارگیرد .

یکی از مهمترین خواست هایی که در دل مبارزه علیه بیکارسازی ها باید رودرروی سرمایه داران و دولت سرمایه مطرح گردد، خواست تامین معیشت بیکارشدگان استچنانچه دولت قادر به تامین کار برای بیکاران نیست موظف است بیمه بیکاری مکفی به آنان پرداخت کند تا آنها مجبور نباشند به دست فروشی روی آورند و متحمل این همه سرکوب و بی احترامی قرار بگیرند.