حزب کمونیست ایران

سخنی با کارگران و جوانانی که برای کار به اقلیم کردستان آورده اند

(فرهاد شعبانی)

با تشدید بحران اقتصادی، با افزایش بیسابقه بیکاری و نبود کار، با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی از جمله دینار عراقی و نبود سیاست اشتغالزائی برای میلیونها متقاضی کار در ایران بویژه در مناطق کردنشین کشور، شاهد از سر گیری موج گسترده مهاجرت کاری از کردستان و سایر استانهای کشور به اقلیم کردستان و بقیه شهرهای عراق هستیم.

مهاجرت کاری کارگران و جوانان بیکار از کردستان ایران به اقلیم کردستان، تازگی ندارد. کارگران و جوانان متقاضی کار، بویژه کارگران و استاد کاران بخش ساختمانی، چه مستقیم و چه از طریق پیمانکارانی که در اقلیم کردستان در حوزه های ساختمانسازی، جاده سازی، و سایر پروژه ها فعال هستند سالهای سال است که برای کار به شهرهای مختلف کردستان روی آورده اند.

گرچه شرایط کار و اقامت در اقلیم کردستان و سایر بخشهای عراق به نسبت یک دهه گذشته سختگیرانه تر، هزینه بردار تر و با محدودیت های اداری بیشتری روبرو شده است اما، دشواری زندگی در ایران کارگران بیکار را به قبول این دشواریها واداشته و با وجود آن، موج مهاجرت کاری به اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق طی ماههای گذشته افزایش یافته است.

در این شرایط و با از سر گیری این موج  جدید رو آوری و سود جوئی کارفرمایان برای بهره کشی غیر انسانی از کارگران مهاجر سر سخن  ما با کارگرانی است که در اقلیم کردستان به کار مشغولند بکار شده اند و یا در جستجوی کار هستند. و البته که خطاب ما به سندیکای های کارگری بویژه سندیکای کارگران ساختمانی در اقلیم کردستان نیز هست.

ما می پذیریم که شما از سر ناچاری تن به مهاجرت کاری به اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق داده اید اما فراموش نکنید که، دریافت دستمزد همسان با کارگران محلی در اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق حق شماست و نباید با دستمزدهای پائین تر از کارگران ساکن اقلیم و سایر شهرهای عراق مشغول بکار شوید و قرارداد ببندید. تن دادن به دستمزد پائین تر از دستمزد کارگران محلی، هم باعث کاهش دستمزد آنها توسط کارفرمایان و صاحب کاران سود جو می شود و هم اینک به خود شما دستمزدهای پائین تر از سطح استانداردهای زندگی در اقلیم کردستان کردستان تحمیل می شود و اینکه احتمال اخراج و بیکار سازی کارگران محلی را به دنبال خواهد داشت و به این اعتبار وحدت و همبستگی شما با کارگران محلی صدمه خواهد خورد.

این استدلال فرصب طلبانه کارفرما و صاحب کار که دستمزد روزانه 25 تا 30 هزار دینار در روز معادل دستمزد 3 روز شما در ایران است و ارزش دنیار در مقابل ریال بسیار بالاتر است را نباید پذیرفت. شما در اقلیم کردستان کار می کنید، در آنجا زندگی و هزینه می کنید و باید دستمزدهایتان همسان با دستمزد کارگران محلی در اقلیم و سایر شهرهای عراق باشد به کمتر از این نباید رضایت داد. این مهم یکی از چالش هائی است که شما با آن روبرو هستید و جا دارد به وحدت و همبستگی با کارگران محلی فکر کنید و از آن غافل نباشید. با کارگران شاغل در اقلیم و سایر شهرهای عراق متحد شوید و در کنار و همدوش آنها برای بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدهایتان مبارزه کنید.

در اقلیم کردستان سندیکاهای کارگری وجود دارند. علی رغم موضع ما نسبت به عملکرد آنها، این سندیکاها موظف اند از حقوق شما کارگران که متاسفانه شما را کارگر مهاجر ( کریکاری بیانی ) می نامند، دفاع کنند. هرگونه کوتاهی در انجام این وظیفه را ما فعالین جنبش کارگری بحسابشان خواهیم گذاشت و مورد اعتراض قرار خواهیم داد. ما در گذشته به عملکرد این سندیکاها در رابهط با شما کارگران به اصطلاح مهاجر انتقاد کرده ایم و کوتاه نیامده ایم و در آینده هم چنین خواهیم کرد.

در یک کلام دنیا خانه شماست و داشتن حق کار و زندگی در هر جای این دنیا حق شماست از این حق دوش به دوش هم طبقه ائی هایتان دفاع کنید. کانالهای کارگر نیوز و کولبر نیوز از مدافعین حقوق شما کارگران هستند و هر گونه تبعیض و نابرابری در اقلیم کردستان و یا هر جای دیگر علیه خودتان را به ما گزارش کنید. تردید نداشته باشید که پیگیر مطالبات شما خواهیم بود.