حزب کمونیست ایران

سندیکاهای کارگری سوئد خواهان لغو احکام ناعادلانه علیه رسول بداقی توسط دادگاه تجدید می باشند!

 

بنا به اطلاع رسانی رامین صفرنیا وکیل رسول بداقی؛ ایشان توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال زندان، ممنوعیت از خروج از کشور، منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت دو سال محکوم شده اند. این حکم قابل تجدید نظر است.
صدور حکم زندان برای رسول بداقی بیشتر از آنکه در مورد فعالیت های ایشان چیزی بگوید صدور حکمی در مورد عدم پایبندی مقامات قضایی ایران به ابتدایی ترین حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی در حوزه فعالیت های سندیکالیستی و حقوق شهروندی است.
سندیکاهای کارگری در سطح جهان سالهاست که فعالیت های آقای رسول بداقی را از نزدیک دنبال کرده و با آن بدقت آشنایند. رسول بداقی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اسلامشهر بوده و با همیاری دیگر معلمان مطالبه گر خود را وقف فعالیت در شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای دفاع از حقوق معلمان کرده است. آیا تلاش برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش، طرح مطالبه همسان سازی و بهبود شرایط کار و معیشت معلمان، تلاش برای عملی شدن قانون آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان جرم است؟ دادگاه و دستگاه قضایی که این فعالیتها را جرم نگاری میکند در نزد افکار عمومی حکم نقض آشکار ابتدایی ترین حقوق شهروندی توسط خود را صادر کرده است.
طی این سالها رسول بداقی هزینه های بیشماری برای این فعالیت های انسانی پرداخته است. هفت سال زندان، اخراج از کار، تهدید و انواع فشارهای امنیتی به بخشی از زندگی روزمره ایشان تبدیل شده است. این بغایت غیر انسانی است و ما به آن به شدت اعتراض داریم. رسول بداقی و همه معلمان متشکل در کانون های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، نشان داده اند که اینگونه فشارها و تحمیل هزینه های گزاف عزم آنان را برای تحقق خواستهای برحق خویش صد چندان میکند. با صدور حکم زندان علیه رسول بداقی صورت مسئله حذف نمی شود. دولت ایران بجای هزینه کردن برای هزینه سازی برای معلمان مبارز بهتر است که خواستهای برحق آنان را متحقق کند.
صدور حکم زندان علیه رسول بداقی ضد انسانی است و این حکم در دادگاه تجدید نظر باید لغو شود. رسول بداقی نباید هزینه بیشتری برای دفاع از حقوق معلمان بپردازد. این بانگی است که طی چند روزه اخیر توسط معلمان مبارز و تشکل های معلمان در سراسر کشور به صدا در آمده است و بانگ آن در روز اول ماه مه رساتر خواهد شد. مقامات قضایی و دولت ایران بهتر است در پاسخگویی به این بانگ هر چه زودتر این حکم و همه احکام ناعادلانه علیه معلمان معترض و حق خواه را لغو کنند.
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد خود را در این بانگ رسا، عدالتخواه و آزادیخواه سهیم میداند و به سهم خود در بین المللی کردن این صدا تلاش میکند. احکام ناعادلانه علیه رسول بداقی بدون قید و شرط و فورا باید لغو شوند.
ما با جدیت خواهان موارد زیر هستیم:
* آزادی فوری همه فعالین کارگری, مد نی و معلمان زندانی
* تصویب و اجرای مقاوله نامه های حقوق بشر سازمان ملل، مقاوله نامه ۲٣ و مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار
* سازمانهای کارگری سندیکایی و نمایندگان منتخب و اعضای آنها بدون ترس از خشونت، تهدید زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشته باشند
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد/ایران:
سازمان مرکزی کارگران سوئد، ال او
سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد
اتحادیه فلز سوئد
اتحادیه کمونال (شهرداریها)
اتحادیه سراسری معلمان سوئد
١٨ آوریل 2022