حزب کمونیست ایران

سپاه پاسداران دیگر نە تنها یک تهدید و خطر داخلی و منطقەای، بلکه یک تهدید جهانی است، و مهم است که اروپا و غرب بە اهمیت پیام تجمع کنندگان استراسبورگ پی ببرد

ایوب دباغیان

17 ژانویە 2023

دیروز دوشنبە شانزدهم ژانویە 2023 تجمعی متحدانە و باشکوە هزاران نفرە از سوی ایرانیان خارج کشور جلوی پرلمان اروپا در استراسبورگ فرانسە صورت گرفت کە متشکل از همە ملیتها و اقشار جامعەی ایران بود، و برگرفتە از فکریتهای سیاسی و مدنی جداگانە اما در راستای رسالت و هدفی مشترک بود و اگر چە برگ زرین دیگری از همبستگی و با هم بودن، و ادامە و تداوم جنبش انقلابیزن زندگی آزایو صدای مردم کف خیابان را بە گوش جهانیان رساندە و بە نمایش گذاشت، همزمان حاوی رساندن پیام و خواستی مردمی و مهم هم برای اروپایها و کشورهای غربی بود.

پیامی کە حامل رساندن صدایی و فریادیست که به گوش جامعەی جهانی، افکار عمومی، دولت و دولتمردان جهان ناآشنا نیست، و بخشی از صدای حق طلبانە قیام و مبارزات مردم ایران در داخل و کف خیابانهاست کە تودەهای انقلابی در خارج کشور آن را نمایندگی کردە پیش میبرن.

صدا و فریاد در گلو ماندە از مردم بیدفاع  و کشتارشان توسط ارگانهای کشتار رژیم کە در رأس شان سپاە پاسداران قرار دارد. و تحمل رنج و محنت مردمی مظلوم که 44 سال زیر سلطه نظام فکری مذهبی وعقب مانده رژیم آخوندی شیعه و حاکمیت داعشی همین سیستم بوده اند، کە با سر کار آمدنشان و با مصادرە کردن انقلاب سال 1357 شمسی کە از برای پایان دادن بە حاکمیت نظام پادشاهی خاندان پهلوی بەپا خواستە بودند، ابتدا با رفراندومی عوام فریبانە و کزایی (کە تنها مردم کردستان در آن شرکت نکردە و بانەمحکم و متحدانەشان جنبش انقلابی کردستان را شکل دادن). جلوی آرمانهای آزادیخواهانەی مردم را گرفتە و خواست مردمی را برای دستیابی بە جامعەای آزاد و برابر، عاری از هر گونە تبعیض نژادی و جنسیتی کە خواست مردم انقلابی بود از بین بردند. سپس شروع به سرکوب، دستگیری، شکنجه، کشتار در سطح عمومئ و اعدام و از بین بردن هر صدای ناراضی و اعتراضی علیه خودشان و نظامشان کردند، حتی اگر آن صدا سیاسی هم نبودە باشد.

پیام تجمع هزاران نفرە جامعەی ایرانی دیروز در استراسبورگ و مقابل پارلمان اروپا روشن و واضح بودە و هست.

ببینید اگرچه همه ارگان های جمهوری اسلامی منفور و ظالم هستند و توانایی سرکوب و کشتار مردم را دارند، خصوصا کسان معترض و جریانات سیاسی و مدنی کە در روبروی خودشان میبینند.  اما سپاه پاسداران و اطلاعات سپاە با توانایهایی کە هم بە لحاظ نیرو و هم توان مالی دارد در رأس و خط مقدم ارگانهای سرکوب رژیم قرار دارد. برای برنامه ریزی جهت دستگیری، آدم ربایی، ترور و کشتن افراد و مخالفانشان چە در داخل و چە در خارج از کشور.  بنابراین این درخواست و مطالبه که سپاه پاسداران در لیست ترور بین المللی کشورهای اروپایی قرار گیرد و به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شود، یک خواسته مشروع است و به نظر من غرب و اروپا باید خیلی زودتر از الان این کار را انجام می دادند. و این نهاد رژیم را کە بە غولی جهت کشتار و ترور مردم بیگناە تبدیل شدە و با در دست گرفتن شریانهای اقتصادی کشور حتی در آجر کردن قوت مردم نقش بسزا دارد و امرار معاش بخش عظیمی از اقشار جامعە را برایشان سخت و تقریبا غیرە ممکن کردە است، در لیست تروریسم بین المللی قرار می داد.

کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که سپاه پاسداران از اینکە تنها یک خطر برای داخل و کشورهای منطقە باشد عبور کردە است ، و در حال حاضر خطری جهانی برای تمام ملل  بە شمار میآید، و چقدر می تواند برای جوامع و ملت های منطقه و داخل ایران خطرناک باشد دو چندان برای اروپا و کشورهای غربی میتواند خطر ساز باشد.

بنابراین، مهم است که اروپا و کشورهای غربی بداند کە عملکرد سیاسی و دیپلماتیکی کە تا بە حال با رژیم ایران داشتە است بە پایان راە خود رسیدە است. و به طور کامل باید جبهه خود را جدا کردە بر سه موضوع و خواسته توده های قیام مردمی ایران متمرکز شود:

ـــ حمایت مصممانە و بدون معطلی جامعه جهانی از انقلاب مردم ایران.

ـــ دوم قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم بین المللی.

ـــ سوم، بستن سفارتخانەهای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و اخراج کلیه افراد وابسته به نظام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که تحت نام سفیران و کارمندان سفارت در اروپا مستقر هستند.

وازطریقنمایندگانخوددرپارلماناروپا،اتحادیهاروپاوسپسدولتودولتمردانخوددرمراجعومراکزتصمیمگیریوانجاممراحلقانونیبرایاینموضوعبهوظیفهتاریخیوبشردوستانهخودعملکردهوتصمیماتمسئولانهاتخاذکنند.