حزب کمونیست ایران

سیزدهمین روز اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی ارومیه

روز چهارشنبه 10 دیماه سیزدهمین  روز از اعتصاب رانندگان سازمان اتوبوسرانی ارومیه، به دلیل عدم اجرایی شدن وعده و وعیدها در خصوص پرداخت کلیه مطالباتشان با برپایی تجمع درترمینال برگزار شد.

اعتصاب رانندگان  سازمان اتوبوسرانی ارومیه، نسبت به کاهش درآمد، عدم پرداخت حق بیمه و تسهیلات که از سیزده روز پیش شروع شد، همچنان ادامه دارد و خواهان ضمانت برای اجرایی شدن وعده و وعیدها هستند. آنها همچنین تاکید کردند که با هزینه‌هایی که به راننده های اتوبوس تحمیل می‌شود، نمی‌توانند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند. رانندگان که دیگر از وعده و وعیدهای دروغین مسئولین خسته شده اند  اعلام کرده اند  فقط در صورت پرداخت تمام مطالبات‌شان بر سر کار حاضر خواهند شد.