حزب کمونیست ایران

شانزدهمین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت هفت تپه

اوایل صبح روز سه شنبه 10 تیر ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای شانزدهمین روز متوالی دست از کار کشیده و با برپایی دو تجمع در محوطه شرکت و مقابل فرمانداری شوش خواستار رسیدی به خواسته های برحق خود شدند.

“لغو خصوصی سازی، عدم اخراج کارگران و باز گشت به کار کارگران اخراجی، تعیین تکلیف شرکت، دریافت حقوق و مزایای معوقه، تامین امنیت شغلی  و تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی” از جمله خواسته های کارگران است که تاکنون بدون جواب مانده است.  گفتنی است پایداری کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب، در راستای کسب مطالبات برحق خود، خواست و مطالبه دیگر کارگران در ایران است.