حزب کمونیست ایران

ششمین روز از اعتراضات ضد دولتی در تهران

صبح روز چهارشنبه 29 آبانماه مردم مبارز مناطق مختلف تهران برای ششمین روز متوالی به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.

برپایه گزارش منتشره، این اعتراضات در حالی ادامه دارد که طی روزهای گذشته نیروهای سرکوبگر رژیم با حمله به صف معترضان و تیراندازی به سوی آنان شمار زیادی را کشته و یا زخمی کرده اند. همچنین  گفته می شود صدها تن نیز بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شده اند. برپایه برخی گزارشها در جریان این اعتراضات شمار زیادی از اماکن مذهبی و دولتی توسط مردم معترضا به آتش کشیده شده اند.