حزب کمونیست ایران

ششمین روز از اعتصاب کارگران پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی

اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی که از شنبه ۱۱ مرداد آغاز شد و در روزهای بعد به نیروگاه‌های برق نیز گسترش یافت، روز پنجشنبه 16 مرداد برای ششمین روز متوالی ادامه یافت.

خواست عمومی کارگران بهبود شرایط کار از جمله خوابگاه و سرویس حمل و نقل مناسب، پرداختن به موقع دستمزد، افزایش دستمزدها، رفع تبعیض میان کارگران، برچیدن قراردادهای سفید و امنیت شغلی است. در جریان این اعتصاب چند پیمانکار کوشیده‌اند با پیشنهاد افزایش دستمزد، کارگران را به پایان اعتصاب ترغیب کنند اما کارگران همچنان به عزم راسخ تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامه دادند.  گفتنی است کارگران پروژه‌ای صنعت نفت پیش از اقدام به اعتصاب فهرست مطالبات خود را برای رسیدگی در اختیار پیمانکاران گذاشته بودند اما بی تفاوتی پیمانکاران به مطالبات کارگران سبب شد هفته گذشته فراخوان اعتصاب سراسری بدهند و اعلام کنند از شنبه ۱۱ مرداد به سر کار نخواهند رفت.