حزب کمونیست ایران

ششمین روز تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز شنبه 31 خرداد ماه، شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای ششمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و دیگر مطالباتشان، مقابل دفتر مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند. گفتنی است، مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که دارای حدود 4 هزار نفر کارگر می باشد، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شده است.