حزب کمونیست ایران

شکسته شدن رکورد گرم شدن خشکی‌ها و آب‌های کره زمین

روز دوشنبه 12 تیرماه کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که میزان گرم شدن کره زمین، از سطح ۱.۵ درجه سانتی‌گراد که به‌عنوان هدف بلندمدت برای گرم شدن زمین در نظر گرفته شده بود،عبور کرده و در ماه‌های اخیر چه در مورد خشکی‌ها و چه آب‌ها در سراسر جهان رکورد شکسته است.

سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اعلام کرده است که در روزهای نخست ماه ژوئن نیز میانگین دمای هوا در نقاط مختلف جهان تا چند روز بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد بالا رفته بود.این به آن معناست که دمای نقاط مختلف جهان به مدت چند روز،رکورد گرم شدن تا ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را شکسته است.این نخستین بار است که چنین امری در طول فصل تابستان در نیم کره شمالی رخ می‌دهد و در عین حال دمای دریاها در طول تابستان، رکورد ماه‌های آوریل و مه امسال را نیز شکسته است.گفته میشود که در هندوستان که از منظر محیط زیستی یکی از آسیب‌پذیرترین اقلیم‌ها را دارد، مرگ و میرهای زیادی در اثر تداوم گرمای هوا گزارش شده است.همچنین در کشورهایی نظیر اسپانیا، ایران و ویتنام نیز گرمای هوا رکورد را شکسته و بر این نگرانی دامن زده است که تابستان کشنده سال گذشته به روال تبدیل شود.