حزب کمونیست ایران

شیوع ویروس “کرونا” در زندان مرکزی سنندج

بنابه گزارش منتشره، شماری از زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج بە ویروس کرونا مبتلا شدە و مسئولین زندان از اعزام زندانیان بە مرخصی خودداری می کنند.

برپایه این گزارش شماری از زندانیان بند ١ و ٢ و بند قرآن بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند، اما مسئولین زندان تاکنون نە آنها را از دیگر زندانیان جدا کردە و نە برای زندانیان وسائل بهداشتی از قبیل مواد ضد عفونی کنندە و ماسک تهیە کردەاند. همچنین، مسئولین زندان از اعزام زندانیان بە مرخصی سر باز زدەاند و این نیز موجب نارضایتی زندانیان شدە است.