حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس تعزیری برای یک دانشجوی دانشگاه تهران

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مردادماه، با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، علی مظفری از فعالان دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به اتهام شرکت در تجمع دانشجویی دانشگاه تهران به سی ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر پایه این گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه رژیم  این دانشجوی ۲۳ ساله را به اتهام  “اجتماع و تبانی علیه امنیت”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” متهم کرده و به 30 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.