حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه آرش صادقی در تهران

روز پنجشنبه 23 شهریورماه،حکم چهار سال و سه ماه حبس آرش صادقی،زندانی سیاسی سابق و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401،توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

بر اساس حکمی که توسط شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است،آرش صادقی به اتهام “اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه حبس و در خصوص اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس محکوم شده است.با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی،مجازات اشد یعنی سه سال و هفت ماه حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.این زندانی سیاسی سابق،اوایل بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه بیست و شش دادگاه رژیم در تهران به پنج سال و هشت ماه حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد.جلسه واخواهی وی روز سه شنبه بیست و دوم فروردین ماه در همین شعبه مذکور برگزار و صادقی به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد.