حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس علیه پیام درفشان

پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”  توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بنابه گزارش منتشره، این وکیل دادگستری که در تاریخ ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت شده بود در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت و هفته گذشته و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد. گفتنی است پیام درفشان به دلیل بیماری و ادامه درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت.