حزب کمونیست ایران

صدور حکم حبس و شلاق برای چهار متهم در تهران

روز دوشنبه  1 مهرماه، چهار متهم در تهران به اتهام “سرقت” به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس این گزارش،  چهار متهم از سوی دادگاه رژیم استان تهران به حبس و شلاق محکوم شدند. لازم به ذکراست، رسیدگی به این پرونده از اوایل سال ۹۵ شروع و  متهمان در دادگاه رژیم استان تهران محاکمه شدند. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی و حرمت و کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.