حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه زهرا محمدی

زهرا محمدی فعال مدنی و معلم آموزش زبان کوردی توسط دادگاه رژی مدر سنندج  به 10 سال زندان محکوم شد.

روز سه شنبه 24 تیر ماه، شعبه یک  دادگاه رژیم در سنندج زهرا_محمدی را به اتهام “تشکیل دسته و گروه علیه نظام” به 10 سال زندان محکوم کرد. گفتنی است  محکومیت زهرا محمدی در حالی است که نه دادگاه و نه نهادهای امنیتی هیچ سندی مبنی بر اثابت اتهام زهرا محمدی را در دست ندارند.