حزب کمونیست ایران

صدور حکم زندان علیه فعال کارگری و فعال حقوق زنان مریم صادقی

مریم صادقی فعال کارگری و فعال حقوق زنان توسط شعبه اول دادگاه رژیم در سنندج به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مریم صادقی،  یکم آبان‌ماه ١٤٠٠ توسط نیروهای امنیتی سنندج بدون ارائه حکم قضایی و تشریح اتهام انتسابی در منزل شخصی خود بازداشت و ١٢ آبان ١٤٠٠ نیز تا پایان مراحل دادرسی با قرار وثیقه به طور موقت از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود. لازم به یادآوری است که این فعال کارگری در سال ١٣٩٧ نیز از سوی دادسرای سنندج احضار شده و مورد بازپرسی قرار گرفته بود.