حزب کمونیست ایران

صدور حکم شلاق در ملا عام در مورد یک متهم در تهران

بنا به گزارش منتشره، یک متهم در تهران به 31 ضربه شلاق و حبس محکوم شد.

بنا به این گزارش، این حکم در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور مورد تأیید قضات قرار گرفت. ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات‌های تحقیرآمیز استفاده می‌کند، این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق زدن را ممنوع کرده است.