حزب کمونیست ایران

صدور  حکم نهایی ۷ فعال سیاسی

دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران “فرنگیس مظلوم”، “هود یازرلو”، “صدیقه مرادی”، مهدی خواص صفت” و “محمدولی غلام نژاد”، ۵ فعال سیاسی را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم فرنگیس مظلوم به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با یکی از احزاب مخالف رژیم و فعالیت تبلیغی علیه  رژیم و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱۸ ماه حبس تعزیری، هود یازرلو به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت با اتهام مشابه به ۳ ماه حبس تعزیری و محمدولی غلام نژاد به ۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.از میان این شهروندان هانی یازرلو از اتهامات مطروحه تبرئه شده است.