حزب کمونیست ایران

صدور حکم 13 سال زندان علیه یک فعال مدنی در مشهد

صبح روز شنبه 2 شهریور ماه، بار دیگر حکم 13 سال حبس ” کمال جعفری یزدی ” فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

کمال جعفری یزدی ، استاد دانشگاه و فعال مدنی، مردادماه سال گذشته در محل کارش بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” متهم شد. به گفته وکیل مدافع نامبرده، دادگاه تجدید نظر رژیم، نیز نامبرده را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 10 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 سال  و همچنین به اتهام ” توهین به رهبری” به 1 سال زندان محکوم کرد.