حزب کمونیست ایران

صدور حکم 6 سال زندان در مورد بهنام ابراهیم زاده

روز یکشنبه 10 شهریور ماه، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس این گزارش،  بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان از سوی دادگاه رژیم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران  نیز این حکم عیناً تایید شد. از اتهامات وارده به وی “تبلیغ علیه نظام” بوده است. لازم به ذکر است، بهنام ابراهیم زاده در آذرماه سال گذشته بازداشت و در اسفندماه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.