حزب کمونیست ایران

طبقە کارگر و اول ماە مە-حسن رحمان پناه