حزب کمونیست ایران

عتراض معلمان حق‌التدریس در تهران

روز پنجنشبه 17 بهمن ماه جمعی از معلمان حق التدریس تهران نسبت به سطح نازل دستمزدها و عدم پرداخت مزد یکسان در برابر کار یکسان اعتراض کردند.

برپایه گزارش منتشره معلمان حق‌التدریس ضمن اعتراض به پایین بودن مبلغ عیدی خود گفتند: معلمان حق‌التدریسی از همه‌ مزایای مزدی و امکانات شغلی محرومند؛ حقوق ماهانه‌ آنها ساعتی و بسیار کم است و بیمه هایشان  نیزبه اندازه ساعات درس رد می‌شود. این معلمان می‌گویند معلمان حق‌التدریسی‌ همان کار معلمان رسمی را انجام می‌دهند اما حقوق و  مزایای حق التدریسی ها از نصف معلمان رسمی هم کمتر است. در واقع قانون کار یکسان- مزد یکسان در رابطه با این معلمان اجرا نمی‌شود.