حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت حقوق معوقه نیروهای شرکتی بیمارستان چمران در بروجرد

روز پنجشنبه ۲۲ اسفندماه،جمعی ازنیروهای شرکتی بیمارستان چمران در بروجرد از تعویق چندین ماهه حقوق خود خبر دادند.

به گزارش منتشره، نیروهای شرکتی در تاسیسات بیمارستان چمران در بروجرد که همگی دارای لیسانس هستند، مدت ۶ ماه است که  حق و حقوق خود را دریافت نکرده اند و همچنین به مدت ۵ سال هیچگونه عیدی و سنوات و پاداش نیز به آن ها داده نشده است  .