حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت تپه

بنابه گزارش منتشره، ماه ها دستمزد و حق بیمه کارگران پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت تپه پرداخت نشده است.

بنا به گفته آنها، کارگران این پایگاه حقوق چهارماه نخست سال را دریافت نکرده‌اند، این درحالی است که برخی مطالباتشان از پایان سال گذشته نیز باقی مانده است. به دلیل واریز نشدن حق بیمه آنها، دفترچه‌های درمانی خود و خانواده‌هایشان را نیز نتوانسته‌اند تمدید کنند.