حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان

به گزارش منتشره، هزار و 800 کارگر شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.
چندین سال است که نزدیک به 1800 نیروی این شرکت اعم از آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی در کش و قوس دریافت حقوق و مزایای خود قرار دارند. عقب افتادگی 3 تا 6 ماه حقوق این کارکنان را با مشکلات معیشتی زیادی روبرو کرده است. این در حالی است که همه این کارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوقی است که دائما در حال تعویق است.