حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، کارگران، راهسازی و سدسازی در استان خراسان شمالی، کارگران شهرداری خرم آباد و کارگران شهرداری پارس هرکدام دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند که تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند.

بیش از2هزار کارگر پروژه های راهسازی و سدسازی در استان خراسان شمالی دارای چندین ماه دستمزد معوقه می باشند. آنها تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند ولی تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند.  کارگران شهرداری خرم آباد از 5 ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و تجمعات آنها نیز تاکنون نتیجه ایی دربرنداشته است. همچنین  کارگران شهرداری پارس دارای بیش از 3 ماه دستمز معوقه می باشند که مقامات شهرداری به بهانه نبود اعتبار از پرداخت آن سرباز می زنند.