حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرهای مختلف

یکشنبه – ۱۶ تیر – ۱۳۹۸ , 07 – 07 – 2019

بنابه گزارشات منتشره، کارگران شهرداری مهاباد و بوکان، کارگران  شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه و  کارگران خدمات شهری شهرداری رشت دارای چندین ماه دستمزد معوقه می بانشد.

برپایه گزارشات مزبور، 4 ماه دستمزد کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مهاباد و همچنین 2 ماه دستمزد کارگران شهرداری بوکان به بهانه های مختلف پرداخت نشده است. کارفرمای شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه در سرابله نیز از پرداخت 14 ماه دستمزد کارگران به بهانه نبود نقدینگی خودداری می ورزد. همچنین مسئولین شهرداری رشت به بهانه عدم نقدینگی از پرداخت سه ماه دستمزد بیش از هزار کارگر خدماتی این شهرداری سرباز می زنند.