حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری سردشت

کارگران شهرداری رشت روز سه شنبه 6 اسفند ماه از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

به گفته این کارگران مقامات شهرداری از 4 ماه پیش تاکنون به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزد. آنها می گویند تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی جوابگوی آنها نبوده استت. به همین دلیل اعلام کرده اند در صورت عدم پرداخت دستمزدهایشان تا قبل از رسیدن سال نو، دست به اعتصاب خواهند زد.