حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری سنندج

کارگران شهرداری سنندج روز شنبه ۱۲ بهمن ماه از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

این کارگران  که در بخش فضای سبز  و درچهار منطقه شهرداری سنندج مشغول به کار هستند،  می گویند برخی از کارگران سه ماه و تعدادی از آنها دو ماه حقوق دریافت نکرده اند. آنها میگویند در صورت بی اعتنایی شهرداری به پرداخت دستمزدهایشان دست به تجمع و اعتصاب خواهند زد.