حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری قوچان

شماری از کارگران شهرداری قوچان از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

درهمین خصوص یکی از کارگران خدمات شهری شهرداری قوچان گفت: کارگران این شهرداری دارای ۳ماه دستمزد معوقه می باشند که مقامات شهرداری به بهانه های مختلف از پرداخت آن سرباز می زنند. وی افزود علاوه بر این حق بیمه آنان نیز چندین ماه است که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.  این کارگر می گوید، در صورت اعتراض و یا برپایی تجمع تهدید به اخراج شده اند.