حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران واحدهای تولیدی مختلف

بنا به گزارشات منتشره، علیرغم گذشت یک هفته از سال نو، کارگران ریل صنعت کاران، جوش گستر اراک، تراورس، شرکت فلق و متروی تهران تاکنون موفق به دریافت دستمزدهای معوقه سال گذشته خود نشده اند.

کارگران ریل صنعت کاران دارای دستمزد معوقه اسفند ماه و عیدی و پاداش پایان سال خود می باشند. کارگران  جوش گستر اراک نیز موفق به دریافت بیش از سه ماه دستمزد و عیدی خود نشده اند. کارگران تراورس هم عیدی سال ۹۸خود را دریافت نکرده اند. مدیریت شرکت فلق قم نیز از پرداخت دستمزد اسفند ماه و عیدی کارگران خودداری می ورزد. همچنین کارگران متروی تهران  نصف عیدی و دستمزد اسفند سال ۹۸ خود را دریافت نکرده اند.