حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران 4 واحد صنعتی

بنا به گزارشات منتشره، شماری از کارگران چهار واحد صنفی، کشتارگاه صنعتی بجنورد، فضای سبز شهر آبیک، خط و ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک و شرکت روغن نباتی تاکنون موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده اند.

بر پایه گزارشات مزبور، بیش از ۳۳ نفر از کارکنان کشتارگاه صنعتی بجنورد، بیش از ۲ ماه و نیم از مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده اند.  تعدادی از کارگران فضای سبز شهر آبیک که هرکدام بیش از 10 سال سابقه کار دارند از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و حق بیمه خود خبر دادند. آنها همچنین گفته اند، به تازگی نیز اداره فضای سبز این شهر به پیمانکار جدید واگذار شده در حالی که پیمانکار قبلی هنوز حساب خود را با کارگران تسویه نکرده است. تعدادی از کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه اراک نیز چندین ماه است که هیچ حقوقی از سوی کارفرما دریافت نکرده اند. همچنین کارگران شاغل در شرکت روغن نباتی جهان نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. گفتنی است، علیرغم اعتراضات کارگری و توقف تولید شرکت روغن نباتی جهان هنوز هیج دستمزدی به آنها پرداخت نشده و هیچ مقام مسئولی تاکنون پاسخگوی آنها نبوده است.