حزب کمونیست ایران

عدم پرداخت معوقات مزدی کادر درمانی استان ایلام

روز شنبه23 فروردین ماه، کادر درمانی استان ایلام از عدم دریافت حقوق و مطالبات خود خبر دادند.

بنا به گفته پزشکان، 13 ماه است که آنها حقوقی دریافت نکرده اند و همچنین مطالبات پرستاران ۷ ماه است که پرداخت نشده است. عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها  در این بحران و شرایط  شیوع گسترده ویروس کرونا به وجود آورده است.